Sport

Újpest: csődbűncselekmény elkövetésében lehet bűnsegéd az MLSZ!

Roderick Duchatelet, az Újpest FC Kft. többségi tulajdonosa és ügyvezetője az elmúlt hetekben többször és egyértelműen kinyilvánította, hogy nem kívánja megfizetni a felhalmozott - általa kétesnek ítélt - tartozásokat, és nem finanszírozza a továbbiakban a kft. működését. Tehát az NB I-es indulási- és licenc jog tervezett átruházásával egyetlen célja van: megszabadulni a többszázmilliós adósságtól, ami csőndbűncselekmény elkövetésének gyanúját vetheti fel. Azonban ezt az Újpest FC Kft. egyedül - az MLSZ közreműködése nélkül - nem tudja elkövetni.

Duchatelet kiürétené az eladósodott céget, elvonná a tartozások fedezetét

Az MLSZ 2014. március 5-én az Újpest FC Kft. licencátruházási kérelme tárgyában - a sajtóorgánumok hozzá intézett kérdéseire válaszolva - közleményt adott ki, amelyben arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy az elnökség még nem döntött véglegesen a kérelemről, az engedély megadását a jogszabályokban előírt valamennyi feltétel teljesítésétől tette függővé.

Az MLSZ a közleményében hangsúlyozta, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a módosított jogszabály (azaz a Sporttörvény) szövegében annak a kitételnek, amely szerint az MLSZ elnökségének jóváhagyása, és ez utóbbi feltételeként valamennyi jogszabálynak való megfelelés és az MLSZ vonatkozó szabályainak betartása szükséges minden ilyen jogügylethez.

Ugyanakkor a közlemény későbbi része arról szól, hogy a licenc átruházáshoz szükséges végleges jóváhagyás előtt - a jogelőd és jogutód gazdasági társaság vonatkozásában egyaránt - minden részletre kiterjedő licenceljárást folytat le a szövetség hivatali apparátusa, amelynek során mindkét cégnek teljes körűen meg kell felelnie mindazoknak a feltételeknek, amelyeket a vonatkozó szabályzatok előírnak.

A közlemény ez utóbbi része - a sorok között olvasva - erős kételyeket ébreszt. Merthogy a licenc átruházására vonatkozó előírások nem támasztanak nehezen teljesíthető feltételeket a klubok felé, ellenkező esetben legfeljebb négy-öt csapat indulhatna csupán az első osztályúnak nevezett bajnokságban. Amennyiben valakinek nincs lejárt köztartozása, nincs az alkalmazottai felé lejárt tartozása, akkor megkaphatja az indulási jogot.

Az Újpest FC Kft. a NAV - egyébként már jogerőre emelkedett - többszázmilliós kötelezettséget megállapító határozatát megtámadta a bíróságon (a peres eljárást minden bizonnyal elbukja), azonban azt elérte, hogy nem lejártként tartják nyilván a tartozását. Ugyanez a helyzet abban az esetben, ha a tetemes adótartozás megfizetésére részletfizetési kedvezményt kapott a társaság, mert ebben az esetben sem minősül lejártnak a köztartozása. Adójogi szakemberek véleménye szerint az adóhivatal követelése akkor is megalapozott a társasággal szemben, ha az adóhiány az előző ügyvezetés működése idején, esetleg bűncselekmények elkövetése következményeként keletkezett, ugyanis az adóalany a gazdasági társaság, és nem a törvénysértéseket esetlegesen elkövető személyek.

Az előírások szerint szintén nem kaphat licencet egy klub (vagy pedig visszavonják azt), ha az adott gazdasági társaság felszámolás hatálya alá kerül. Ez akkor következik be, ha a felszámolási eljárást elrendelő bírósági határozat jogerőre emelkedik. Az Újpest FC Kft. ellen jelenleg három ügyben rendelték el első fokon a felszámolási eljárást, amely ellen a klub mindhárom esetben fellebbezést nyújtott be, tehát az Újpest FC Kft. egyelőre nem tekinthető felszámolás hatálya alatt állónak.

A klub két korábbi játékosa (Rajczi Péter és Szabó Bence) a közelmúltban - első fokon - munkaügyi pert nyert munkaszerződésük jogellenes felmondása miatt, ezekben az ügyekben is valószínűsíthető, hogy a klub a jól bevált fellebbezés eszközéhez nyúl, tehát az Újpest FC Kft. értelmezése és könyvelése szerint nincs lejárt tartozása munkavállaló felé sem.

Ugyanakkor az Újpest FC Kft. valamennyi bírósági eljárásban pénzhiányra, fizetési nehézségeire hivatkozik, tehát a lila-fehérek gyakorlatilag folyamatosan a fizetésképtelenségükre hivatkoznak, miközben az ezt megállapító három, a gazdasági társaság felszámolását - első fokon - elrendelő bírósági határozatot fellebbezéssel támadták.

Bármilyen furcsa, a fentiek ellenére, amennyiben csak a licenc szabályzatot veszik figyelembe, akkor akár azt is „jogszerűen” megállapíthatják az MLSZ licenceljárása keretében, hogy a klubnak nincs tartozása, tehát átadhatja az indulási jogot az Újpest 1885 Kft-nek, amelynek székhelye, tulajdonosi köre és ügyvezetése teljességgel megegyezik az átadó jelenlegi céggel (Újpest FC Kft.).

Ugyan a Sporttörvény szinte kizárólag az Újpest FC Kft-re szabott módosítása általánosságban lehetőséget ad az indulási jog átruházására, az egyebekben idevágó jogszabályok ezt az Újpest FC Kft. esetében kifejezetten tiltják.

Az újpestiek tervezett eljárása a hatályos büntetőjogi szabályok szerint legalább két bűncselekményt valósíthat meg.

Csődbűncselekmény

Btk. 404. § (1) Aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete esetén a) a vagyon vagy annak egy része elrejtésével, eltitkolásával, megrongálásával, megsemmisítésével, használhatatlanná tételével, b) színlelt ügylet kötésével vagy kétes követelés elismerésével, vagy c) az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes más módon a gazdálkodó szervezet vagyonát ténylegesen vagy színleg csökkenti, és ezzel a hitelező vagy a hitelezők kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Csalás

373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás kisebb kárt okoz, vagy

b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást

ba) bűnszövetségben,

bb) közveszély színhelyén,

bc) üzletszerűen,

bd) jótékony célú adománygyűjtést színlelve

követik el.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás nagyobb kárt okoz, vagy

b) a kisebb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás jelentős kárt okoz,

b) a nagyobb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el, vagy

c) a csalást a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás különösen nagy kárt okoz, vagy

b) a jelentős kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás különösen jelentős kárt okoz, vagy

b) a különösen nagy kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meg határozott valamely módon követi kel.

(7) E § alkalmazása szempontjából kárnak kell tekinteni az igénybe vett szolgáltatás meg nem fizetett ellenértékét is.

Tehát: amennyiben nem csak üres szólam és porhintés, illetve a háborgó közvélemény csitítását szolgálja az MLSZ-közlemény fentebb idézett része, akkor nem lehet kétséges az MLSZ elnökségének a döntése, amellyel elutasítja a teljességgel jogellenesnek tűnő licenc-átruházási kérelmet.

Az MLSZ álláspontja

„Az MLSZ-nek nem áll szándékában sem lehetőségében olyan indulási és licencjog-átruházás engedélyezése, amelynek célja a felhalmozott jogszerű tartozások - különösen: köztartozások - ki nem fizetése. (…)

Az MLSZ szigorú, de vállalható feltételekhez köti az indulási jog átruházását, amelyek közül a legfontosabb, hogy a tranzakció következményeként a munkavállalókkal, sportszervezetekkel szemben fennálló elismert kötelezettségek valamint megállapított köztartozások megfizetése nem kerülhet veszélybe. (…)

Az MLSZ-nek nem feladata és eszköze sincs ahhoz, hogy a tulajdonosok közötti vitában állást foglaljon. Nem várható el, hogy az MLSZ újságcikkek alapján véleményt formáljon olyan ügyekben, amelyekben bíróság vagy hatóság is várhatóan csak több éves vizsgálat után mond majd ítéletet. (…)”

Amennyiben a licencet átíratja az adós kft. egy - ugyanazzal a székhellyel, tulajdonossal és ügyvezetővel rendelkező - másik cégre, úgy a hitelezők kielégítése ellehetetlenül, hiszen az adós elvonja a tartozások rendezésére szolgáló fedezetet (például: jegy- és bérletértékesítésből, hirdetésekből, televíziós közvetítési jogdíjakból, játékosok értékesítéséből és kölcsönadásából származó bevételek). Ha tehát - tegyük fel - a bíróság elutasítja az Újpest FC Kft. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellen benyújtott keresetét, s azt megelőzően az MLSZ engedélyezi az indulási- és licenc jogok átruházását Duchatelet új - valójában már 2013 március elején megalapított - cégére, az adóhivatal egy kiürített, vagyontalan vállalkozással találja szemben magát, amelytől nem fogja tudni behajtani a jelenleg összesen 550 millió forintra rúgó követelését.

Roderick Duchatelet, az Újpest FC Kft. többségi tulajdonosa és ügyvezetője az elmúlt hetekben többször és egyértelműen kinyilvánította, hogy nem kívánja megfizetni a felhalmozott - általa kétesnek ítélt - köz- és egyéb tartozásokat, és nem finanszírozza a továbbiakban a nevezett kft. működését. Tehát az NB I-es indulási- és licenc jogok tervezett átruházásával egyetlen célja van: megszabadulni a többszázmilliós adósságtól.

A fent rögzített tényekből egyértelműen megállapítható, hogy a csődbűncselekményt az Újpest FC Kft. egyedül (az MLSZ közreműködése nélkül) nem tudja elkövetni. A labdarúgó szövetség „segítő keze” nélkül Duchatelet-nek nincs lehetősége a társaság vagyonát „megszöktetni”, a tartozások fedezetét elvonni.

Tekintettel arra, hogy - információnk szerint - a volt alkalmazottak és az egyik hitelező írásban tájékoztatták a magyar szövetséget, illetve az UEFA-t a kialakult helyzetről, továbbá arra, hogy Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselő sajtótájékoztatója óta az ügy folyamatosan téma szinte valamennyi sajtóorgánumban, az MLSZ nem hivatkozhat arra, hogy nincs részletes tudomása az ügyről.

Szintén a Btk. rendelkezik a bűncselekmények lehetséges elkövetőiről.

Az elkövető

12. § Elkövető a tettes, a közvetett tettes és a társtettes (a továbbiakban együtt: tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (a továbbiakban együtt: részesek).

13. § (1) Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja.

(2) Közvetett tettes az, aki a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását e cselekményért gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés miatt nem büntethető, illetve tévedésben levő személy felhasználásával valósítja meg.

(3) Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg.

14. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír.

(2) Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándékosan segítséget nyújt.

(3) A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni.

A fentiek alapján mindazok, akik tudomással bírnak a fentebb rögzített tényekről és mégis közreműködnek (szándékosan segítséget nyújtanak) abban, hogy az Újpest FC Kft. teljes vagyonát egy huszárvágással átemeljék az „új” cégbe, illetve tevőlegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a társassággal szemben támasztott követelések fedezetét elvonják, azok mind a bűnsegédeivé válhatnak a csődbűncselekménynek.

Nem önmagában arról van tehát csak szó, hogy „csibészesen” élt-e valaki a Sporttörvény adta lehetőséggel, hanem sokkal súlyosabbról. Nevezetesen: támogathatja-e az esetlegesen „hunyorító” labdarúgó szövetség elnöksége egy nagyhorderejű bűncselekmény megvalósítását.

Nem tudni, hogy mennyire volt ennek (mármint a licencátruházás bűncselekményt megvalósító tényének) tudatában a törvénymódosító javaslatot eredetileg beterjesztő Wintermantel Zsolt, aki nem mellékesen Újpest polgármestere és a Fidesz országgyűlési képviselője, továbbá a tartozásaitól csődbűncselekmény gyanúját felvető módon szabadulni kívánó Újpest FC Kft. felügyelőbizottsági tagja volt nem sokkal a törvénymódosító javaslat benyújtását megelőzően.

E tisztségében tudomással kellett bírnia a felszámolási eljárásokról, a köztartozásról és az egyéb tartozásokról is. Felmerül a kérdés: vajon tájékoztatta-e minden részletre kiterjedően Wintermantel Zsolt a fentiekről a törvényjavaslatot végül benyújtó parlamenti bizottságot, illetőleg annak elnökét, hogy miért szükséges valójában a törvény módosítása? Vélhetően nem…

Lehet, hogy költői a kérdés, mégis kötelező feltenni: amennyiben nem a csődbűncselekmény - jogszabály által támogatott - elkövetése volt a törvénymódosítás motivációja, akkor tényleg a véletlen műve, hogy a jogszabályban írt feltételek szinte csak az Újpest FC Kft-re illenek?

Az Újpest FC Kft. mintegy 95 százalékát kitevő üzletrészét a belga üzletember, Roderick Duchatelet 2011. októberében egy euróért vásárolta meg. A vételárat azért határozták meg így a felek, mert a vevő vállalta, hogy társaság valamennyi tartozását megfizeti a hitelezőknek.

Kevéssel az adásvételt követően Duchatelet büntetőeljárásokat, és polgári pereket indított - szinte senkinek sem fizetett. A Pesti Riport értesülése szerint a a belga üzletember által kezdeményezett büntetőeljárásoknak a mai napig nincsenek gyanúsítottjai, az általa indított többtucatnyi polgári peres eljárás közül - saját állítása szerint - eddig csupán egyben született olyan jogerős ítélet, amely jogtalannak minősítette az alperes Újpest FC Kft-vel szemben támasztott követelését.

Figyelemre méltó, hogy az egyik első fokú ítéletben a bíróság azt állapította meg, hogy a Roderick Duchatelet nevével fémjelzett Újpest FC Kft. „rosszhiszemű pervitelt folytatott”…